Home » איטלקית לבעלי עניין אקדמי ותרבותי

איטלקית לבעלי עניין אקדמי ותרבותי

שיעורי “איטלקית לבעלי עניין אקדמי ותרבותי” מיועדים
,לכל אלה המעוניינים להבין טקסטים ספרותיים
.מדעיים ,אמנותיים, היסטוריים ובנושאים אקדמיים נוספים בשפה האיטלקית
מטרת השיעורים היא לפתח אצל הלומד מיומנות שפתית קוגניטיבית ואקדמית בשפה האיטלקית
(Cognitive and Academic Language Proficiency)
המאפשרת היכרות מעמיקה יותר של השפה האיטלקית למטרות מחקר
.ועיסוק אקדמי וכן לעניין אישי

בשיעורים יינתן מקום נרחב להבנת הטקסטים ולדיון בהם

שיעורי איטלקית לבעלי עניין אקדמי ותרבותי מתאימים לבעלי שליטה בשפה איטלקית ברמת מתקדמת

עלות השיעורים ומערכת שעות