Home » CELI, CILS לימוד איטלקית: אישורי

CELI, CILS לימוד איטלקית: אישורי

:מאשרים רמת השליטה בשפה האיטלקית ב-4 מימדים  CILS וCELI אישורי

.האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה

אישור צ’לי ניתן מהאוניברסיטה לזרים בפרוג’ה

ואישור צ’לס ניתן מאוניברסיטה לזרים בסיינה

.המבחנים עצמם נערכים בישראל