Home » לימוד איטלקית: חומר לימוד

לימוד איטלקית: חומר לימוד

:באתר ניתן למצוא תרגילים ללימוד עצמי על נושאים שונים ובכל הרמות

דקדוק – תרגילים וקטעים להאזנה

B1 רמת ביניים A2 רמת מתחילים A1 רמת מתחילים

אוצר מילים ותרבות – תרגילים וקטעים להאזנה

A2 רמת מתחילים A1 רמת מתחילים

B2 רמת בינייםB1 רמת ביניים

בנוסף, חומר לתרגול הדיבור עם המורים