Home » Parla con me!

Parla con me!

סדרות שיעורי איטלקית לתרגול ושיפור מיומנויות בעל פה

כל סדרה כוללת 6 מפגשים בני 45 דקות כל אחד, אחת לשבוע

?למי מיועד

השיעורים מיועדים לבעלי רמת שליטה בינונית באיטלקית

הרוצים לשמור או אף לשפר את היכולת המילולית באיטלקית

?על מה נשוחה בשיעורים

נשוחה על החיים הים יומיים, מקומות ואתרים באיטליה, ספרים, מאכלים, מוזיקה, אמנות ועוד ועוד

את החומר לשיחות מספקת המורה לפני כל שיעור

החומר מורכב מקטע קריאה וקטע שמיעה אשר יהוו את הבסיס לשיחה בשיעור


כאן ניתן לבדוק רמתכן/הם השליטה בהבנת הנקרא והבנת הנשמע

Località italiane: ScillaAlcune epressioni con il verbo fare
L’italiano in cucina: la parmigiana di melanzane
NarrativaAnna verrà (canzone)

עלות השיעורים ומערכת שעות