Home » לימוד איטלקית למתחילים

לימוד איטלקית למתחילים

במרכז “אוצר מילים” נלמדים בשיעורים אשר מחולקים
.לרמות ידע על פי הנחיות המדד האירופי להערכת שפות
,על פי מדד זה, ישנן 3 רמות להוראת השפה: מתחילים
.בינוניים ומתקדמים
.בנוסף, כל רמה מחולקת לשתי תת רמות לימוד
.רמת המתחילים מורכבת מ-120/100 שעות לימוד

,לאחר השלב הראשון שאורכו 36/40 שעות לימוד
התלמיד יהיה מסוגל לשוחח באיטלקית ברמה בסיסית
,בזמן הווה ,יוכל להציג את עצמו, תחום עיסוקו המקצועי
את תחומי העניין שלו, יכול לבקש מידע ולתת מיד
.באופן בסיסי

 שיעורי ההמשך ברמת המתחילים

בשיעורי ההמשך ברמת המתחילים
התלמיד יעשיר את אוצר המילים בשפה האיטלקית
ויוכל להשתמש בזמני העבר השונים המשמשים
על פי הצורך, ידע להשתמש בפעלים בזמן עתיד
.ולהרכיב משפטים מורכבים יותר
בשיעורים נעשה שימוש רב בטקסטים כתובים, שירים קטעי האזנה ווידאו
ועוד אשר מעשירים ומעמיקם את ההתנסות הלימודית
.בשפה חדשה
בנוסף, ניתן דגש על העשרת החוויה הלימודית באמצעות
.לימודי התרבות וההווי האיטלקי
,במהלך השיעורים נתרשם מסגנון החיים באיטליה
נלמד על מנהגי האיטלקים, על האמנות העשירה
.ונכיר מקרוב את המטבח האיטלקי המקורי
,באם אתם מעוניינים ללמוד שפה חדשה בצורה שונה
,יעילה ומרתקת מבלי לוותר על חוית ההנאה
הרשמו לשיעורי איטלקית המיועדים לתלמידים
!ללא כל ידע קודם בשפה